Navigera

Lika­behandlings­plan för Boukefs Privat­skola


Inledning


Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning).

Huvudmannen för verksamheten skall se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja de ändamål som anges i första stycket.

Huvudmannen för verksamheten ska se till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall syfta till att främja barn och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och för att förebygga trakasserier och annan kränkande behandling. I planen ska planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas upp och ses över.

Definitioner


Diskriminering
Är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. (De fem diskrimineringsgrunderna är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder).

Trakasserier
Ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet och som har ett samband med någon av de fem diskrimineringsgrunderna.

Annan kränkande behandling
Ett uppträdande som, utan att vara trakasserier, kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Vad är kränkande behandling?

Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier, och kränkande behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna s.k. annan kränkande behandling. Kränkande behandling kan ta sig olika uttryck, vara mer eller mindre uppenbar och förekomma i många olika sammanhang.

Vad är mobbning, sexuella trakasserier, rasism och främlingsfientlighet?

Med mobbning avses att någon blir utsatt för upprepade negativa handlingar under en tid. Den som blir utsatt kommer i underläge och känner sig kränkt. De negativa handlingarna kan vara:

- Verbala i form av exempelvis elaka ord och/eller spridande av rykten.
- Skriftliga i form av exempelvis obehagliga mejl, sms och/eller sociala medier.
- Fysiska i form av exempelvis knuffar, slag, förstörda kläder och saker.
- Psykiska i form av exempelvis utfrysning, miner, suckar, fniss och/eller skratt.

Sexuella trakasserier avser kränkning grundad på kön eller som anspelar på sexualitet.

Rasism bygger på förställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupperna. Mot bakgrund av en sådan uppfattning ses vissa folkgrupper som mindre värda och därmed legitima att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.

Främlingsfientlighet avser motvilja eller förakt mot grupper som definieras genom fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga karakteristika.

Vad är diskriminering?

Direkt diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de fem diskrimineringsgrunderna som lagen omfattar.

Indirekt diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler etc. tillämpas så att de i praktiken får en diskriminerande effekt.

Boukefs Privatskolas policy

På Boukefs Privatskola skall alla elever känna sig trygga. Ingen elev får utsättas för kränkande behandling eller diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, kön, funktionshinder eller sexuell läggning.

Om en elev har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling eller medverkat i en utredning så får man inte bestraffa eleven som en följd av detta.

All personal har en absolut skyldighet att ingripa mot all kränkning samt aktivt delta i utredning och åtgärder till följd av kränkningar.

Skollag och läroplaner

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en av de som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.
Särskilt skall den som verkar inom skolan:

Främja jämställdhet mellan könen samt
aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden

Ansvar och skyldigheter

Det juridiska ansvaret har huvudmannen. Ansvaret att agera har rektor och all personal t.ex. förskollärare, lärare, skolmåltidspersonal, lokalvårdare, vaktmästare, elevvårdspersonal- alla som arbetar i verksamheten.

Ansvarsfördelning och rutiner

Alla som arbetar inom skolområdet, personal, barn och elever skall vara väl förtrogna med innehållet i skolans likabehandlingsplan samt med skolans ordningsregler. Föräldrarna till våra barn och elever ska också informeras om innehållet i dessa dokument samt ges möjlighet att diskutera frågor kring dokumentens innehåll.

Alla barn och elever ska informeras om till vem/vilka de kan vända sig för att få hjälp om de känner sig trakasserade eller kränkta.

Rutiner så snart kränkande behandling misstänks

- Personal som bevittnar pågående kränkande behandling eller trakasserier har en skyldighet att omgående ingripa för att stoppa dessa. Målet med ingripandet skall vara att stoppa den omedelbara kränkningen. Personalen som bevittnar är även skyldig att informera mentor eller klasslärare samt rektor.
- Mentor eller klasslärare till såväl den utsatte som den som utförde samt rektor skall snarast informeras.
- Rektor ansvarar för att utredning av händelsen sker samt dokumenteras. Skolans elevhälsoteam skall aktivt delta i utredningen om så önskas eller behövs. Skolledningen skall också aktivt delta i utredningen om så krävs.
- Vid samtal med inblandade bör bland annat följande tänkas på:
1. Stöd den utsatte
2. Låt alla berörda få komma till tals
3. Ta reda på vad som hänt genom att lyssna aktivt och empatiskt
4. Agera så sakligt som möjligt utan att skuldbelägga
- Föräldrar till alla berörda skall informeras
- Den misstänkta kränkningen ska dokumenteras i ett särskilt dokument Kränkande behandling – Utredning & dokumentation.
- Vid behov görs anmälan till polis, socialtjänst och/eller arbetsmiljöverket.
Rektor ansvarar för att detta sker.


Mål och förebyggande åtgärder

Det mycket viktiga förebyggande arbetet ska ske i det dagliga värdegrundsarbetet enligt skollag, läroplan och lokal arbetsplan.

Vid personalens kompetensutveckling är utbildning i värdegrundsfrågor ett prioriterat område.

Tid ska avsättas regelbundet (schemalagt) för värdegrundsarbete med värderingsövningar och liknande aktiviteter.

Temadagar, föreläsningar, film och teater är också tillfällen att lyfta fram demokratiska värden.

Klassråd, elevråd bör ha ”likabehandlingsfrågor” som en stående punkt på dagordningen.

På föräldramöten (och vid behov även vid utvecklingssamtal) informeras föräldrar/vårdnadshavare om skolans värdegrundsarbete och likabehandlingsplan.

Ordningsregler skall finnas på varje filial. Dessa ska vara förankrade hos barn/elever, föräldrar och personal.

Elevhälsoteamet (kurator, skolsköterska, rektor, specialpedagog) skall särskilt uppmärksamma frågorna och skall råda och stödja övrig personal i deras strävan.

Verksamheten med kamratstödjare, fadderverksamhet klassråd samt elevråd skall finnas på varje filial.

På rasterna skall stor uppmärksamhet ägnas åt tillsyn av elever. Rastvakten skall aktivt observera och ingripa.

Uppföljning och utvärdering

Likabehandlingsplan utvärderas i samband med den ordinarie, årliga utvärderingen med elever och personal.

Likabehandlingsplanen ska ses över och revideras kontinuerligt.


(Uppdaterad 20140812, Malmö)

Kontakt: 

Husie
Tel: 040-421167
Åk F-3: Husie kyrkoväg 76 
             212 38 Malmö
                                              

Hagalund                                            
Tel: 040-81938     
Åk 4-9: Kungsörnsgatan 3
             215 61 Malmö